EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

Opis podpore

Jernej Starašinič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 (program podeželja). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Jernej Starašinič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Jernej, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje štirih vrst dopolnilnih dejavnost: turistična kmetija, predelava živil rastlinskega izvora, predelava mesa in predelava mleka. Mlad gospodar bo na kmetiji uvedel novo dopolnilno dejavnost na kmetiji – zakol živali. Razširil bo tudi sortiment izdelkov predelave mleka. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Jernej se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

– gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

– Zaposlitev na kmetiji.