Razvoj podeželja – Ukrep 11

CILJI: SPODBUDITI KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA IZVAJANJE EKOLOŠKEGA NAČINA KMETOVANJA

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: upravičenec navede v kateri podukrep je vključen (podukrep 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja oz. podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja)

Glavne aktivnosti: upravičenec navede vse zahteve pri izvajanju posameznega podukrepa, v katerega je vključen, kot so navedeni v PRP 2014–2020, ki je bil veljaven v obdobju vstopa v podukrep.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU PODUKREPA 11.1:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,

 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,

 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,

 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,

 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in

 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU PODUKREPA 11.2:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,

 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,

 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,

 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in

 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi,ki urejajo ekološko kmetovanje

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

© Copyright - Kmetija Trdič 2024